تبلیغات
چامه ای از نور - مطالب آبان 1389

غم گرفته است چرا عالم امکان امشب

شیعیان بهر چه زهراست پریشان امشب

رخت نیلی ببر جامع مداح چراست

ماتم کیست چنین ناله و افغان امشب



ادامه شعر

برچسب ها: احمد صالح ،