چامه ای از نور اشعار مذهبی http://chame.mihanblog.com 2020-08-09T00:25:17+01:00 text/html 2013-12-10T10:00:26+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی آقا شنیده ام جگرت شعله ور شده http://chame.mihanblog.com/post/190 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آقا شنیده ام جگرت شعله ور شده<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بی کس شدی و ناله‌ی تو بی اثر شده<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پیش حسین سرفه نکن آه کم بکش<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خون لخته‌های روی لبت بیشتر شده<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یک چشم خواهرت به تو یک چشم بین تشت<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تشت مقابلت پُرِ خون جگر شده<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">از ناله هات زینب تو هل کرده است<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گویا که باز واقعه‌ی پشت در شده<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ای وای از مصیبت تابوت و دفن تو<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وای از هجوم تیر و تن و چشم تر شده<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">می گفت با حسین اباالفضل وقت دفن<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">این تیرها برای تنش دردسر شده<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">موی سپید و کوچه و تابوت و زهر و تیر<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دوران غربت حسن اینگونه سر شده<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یک کوچه بود موی حسن را سپید کرد<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یک اتفاق بود که او را شهید کرد</font><font face="B Badr"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2013-12-01T17:13:38+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی به نام نامی سر، بسمه‌ تعالی سر http://chame.mihanblog.com/post/189 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">به نام نامی سر، بسمه‌ تعالی سر</span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">بلندمرتبه پیکر، بلندبالا سر</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">&nbsp;</span></div><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">فقط به تربت اعلات، سجده خواهم کرد</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">که بنده‌ی تو نخواهد گذاشت، هرجا سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">قسم به معنی لا یمکن الفرار از عشق</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">که پر شده است جهان، از حسین سرتاسر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">نگاه کن به زمین! ما رأیت إلا تن</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">به آسمان بنگر! ما رأیت إلا سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">سری که گفت: «من از اشتیاق لبریزم</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">به سرسرای خداوند می‌روم با سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">هر آنچه رنگ تعلق، مباد بر بدنم</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">مباد جامه، مبادا کفن، مبادا سر.»</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">همان سری که "یحب الجمال" محوش بود</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">جمیل بود، جمیلا بدن، جمیلا سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">سری که با خودش آورد بهترین‌ها را</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">که یک به یک، همه بودن سروران را سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">زهیر گفت: حسینا! بخواه از ما جان</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">حبیب گفت: حبیبا! بگیر از ما سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">سپس به معرکه عابس، " أجنّنی"گویان</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">درید پیرهن از شوق و زد به صحرا سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">بنازم " أم وهب" را، به پاره تن گفت</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">برو به معرکه با سر ولی میا با سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">خوشا به حال غلامش، به آرزوش رسید</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">گذاشت آخر سر، روی پای مولا سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">چنان که یک تن دیگر به آرزوش رسید</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">به روی چادر زهرا گذاشت سقا، سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">در این قصیده ولی آنکه حسن مطلع شد</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">همان سری است که برده برای لیلا سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">همان که احمد و محمود بود سر تا پا</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">همان سری که خداوند بود، پا تا سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">پر از علی شود آغوش دشت، سرتاسر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">میان خاک، کلام خدا مقطعه شد</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">میان خاک؛ الف، لام، میم، طا، ها، سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">حروف اطهر قرآن و نعل تازه‌ی اسب</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">چه خوب شد که نبوده است بر بدن‌ها سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">تنش به معرکه سرگرم فضل و بخشش بود</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">به هرکه هرچه دلش خواست داد، حتی سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">جدا شده است و سر از نیزه‌ها درآورده است</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">جدا شده است و نیفتاده است از پا سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">صدای آیه کهف الرقیم می‌آید</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">بخوان! بخوان و مرا زنده کن مسیحا سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسلام</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">که آفتاب درآورد از کلیسا سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">عقیله، غصه و درد و گلایه را به که گفت؟</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">به چوب، چوبه محمل، نه با زبان، با سر</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">دلم هوای حرم کرده است می‌دانی</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;">دلم هوای دو رکعت نماز بالا سر</div></span></font></span> text/html 2013-11-29T10:19:50+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی دریا به دیده ی تر من گریه می کند http://chame.mihanblog.com/post/188 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">دریا به دیده ی تر من گریه می کند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">آتش ز سوز حنجر من گریه می کند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">سنگی که می زنند به فرقم ز روی بام</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">بر زخم تازه ی سر من گریه می کند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">از حلقه های سلسله خون می چکد چو اشک</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">زنجیر هم به پیکر من گریه می کند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">ریزد سرشک دیده ی اکبر بر نوک نی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">اینجا به من برادر من گریه می گند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">وقتی زدند خنده به اشکم زنان شام</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">دیدم سه ساله خواهر من گریه می کند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">رأس حسین بر همه سر می زند ولی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">چون می رسد برابر من گریه می کند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">ای اهل شام پای نکوبید بر زمین</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">کاینجا ستاده مادر من گریه می کند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">زنهای شام هلهله و خنده می کنند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جایی که جد اطهر من گریه می کند</font></span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt"><o:p></o:p></span></p> text/html 2013-11-29T10:18:39+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی یعقوب کربلا! چه قدر گریه می کنی http://chame.mihanblog.com/post/187 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">یعقوب کربلا! چه قدر گریه می کنی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">از صبح زود تا به سحر گریه می کنی</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">یعقوب را که غصه ی یوسف شکست و تو</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">داری برای چند نفر گریه می کنی</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">وقتی که چشم هات می افتد به معجری</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">حق داری ای عزیز اگر گریه می کنی</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">این طفل را به جان خودت آب داده اند</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">دیگر چرا میان گذر گریه می کنی</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">از صبح تا غروب فقط نیزه می زدند</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">داری به «قتل صبر» پدر گریه می کنی</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">چشمت چرا ضعیف شده بی رمق شده</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">یعقوب کربلا چقدر گریه می کنی؟!</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA">با دیدن اسیر کجا می رود دلت؟!</span></b><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA">با دیدن فقیر کجا می رود دلت؟!</span></b></font></p> text/html 2013-11-12T08:34:06+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی لشگریان خیره سر، چند نفر به یک نفر؟ http://chame.mihanblog.com/post/186 <div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA">لشگریان خیره سر، چند نفر به یک نفر؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA">فاطمه گشته خون جگر، چند نفر به یک نفر؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA">&nbsp;خواهر دل شکسته اش، همره دختران او<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="background-color: transparent;">زند به سینه و به سر، چند نفر به یک نفر؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA">&nbsp;بین زمین و آسمان، جنت و عرش و کهکشان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA">&nbsp;پر شده است این خبر: چند نفر به یک نفر؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA">&nbsp;حور و ملک به زمزمه -وای غریب فاطمه-<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA">&nbsp;حضرت خضر نوحه گر، چند نفر به یک نفر؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA">&nbsp;آه و فغان مادرش، به قلب سنگی شما<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA">&nbsp;مگر نمی کند اثر؟ چند نفر به یک نفر؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA">&nbsp;عمو رمق ندارد و همه هجوم می برید!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA">&nbsp;مرد نبردید اگر؟ چند نفر به یک نفر؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA">&nbsp;یاد مدینه زنده شد، روضه ی رنج فاطمه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA">که ناله زد به پشت در، چند نفر به یک نفر؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></font></span></div> text/html 2013-11-12T08:30:50+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی از خیمه گاه دویدم و گفتم عمو کجاست؟ http://chame.mihanblog.com/post/185 <p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="3"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl">از خیمه گاه دویدم و گفتم عمو کجاست؟</span><span tahoma","sans-serif";"=""></span></font></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl"><font size="3">این پیکر عموست که در زیر دست و پاست؟!!!</font></span></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span tahoma","sans-serif";"=""><font size="3">&nbsp;</font></span></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="3"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl">دیدم نگاه چشم عمو رو به خیمه هاست</span><span tahoma","sans-serif";"=""></span></font></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl"><font size="3">دیدم که بر عبای عمو جای رد پاست</font></span></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span tahoma","sans-serif";"=""><font size="3">&nbsp;</font></span></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="3"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl">دیدم کسی به روی تنش راه میرود</span><span tahoma","sans-serif";"=""></span></font></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl"><font size="3">دیدم که روی پهلوی او جای چکمه هاست</font></span></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span tahoma","sans-serif";"=""><font size="3">&nbsp;</font></span></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="3"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl">دیدم گلوی خشک عمو ناله میکند</span><span tahoma","sans-serif";"=""></span></font></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl"><font size="3">دیدم که موی پشت سرش جای پنجه هاست</font></span></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span tahoma","sans-serif";"=""><font size="3">&nbsp;</font></span></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="3"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl">دیدم کسی دست به خنجر نشسته است</span><span tahoma","sans-serif";"=""></span></font></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl"><font size="3">دیدم که دور پیکر او هلهله به پاست</font></span></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span tahoma","sans-serif";"=""><font size="3">&nbsp;</font></span></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="3"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl">گفتم عموی تشنه لبم را رها کنید</span><span tahoma","sans-serif";"=""></span></font></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl"><font size="3">دیدم که پاسخ سخنم رقص و نیزه هاست</font></span></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span tahoma","sans-serif";"=""><font size="3">&nbsp;</font></span></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="3"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl">دستم ضعیف بود که شمشیر از آن گذشت</span><span tahoma","sans-serif";"=""></span></font></p><p align="right" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="" dir="rtl"><font size="3">این بازوی شکسته من شرح ماجراست</font></span></p> text/html 2013-11-12T08:25:32+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی ای مشک تو لااقل وفاداری کن http://chame.mihanblog.com/post/184 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ای مشک، تو لااقل وفاداری کن<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">من دست ندارم، تو مرا یاری کن‏ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">من وعده‏ی آب تو به اصغر دادم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یک جرعه برای او نگهداری کن‏ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ای مشک، نگاه کن به بالای سرم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">زهرا است نشسته آبروداری کن‏ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ای مشک، مریز آبرویم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بر باد مده تو آرزویم‏ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ای مشک، اگر چه عرصه تنگ است <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بی‏آب روم به خیمه ننگ است‏ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سیراب ز آب خوشگواری <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اما ز حرم خبر نداری‏ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">افلاک سبو گرفته سویم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بر خاک مریز آبرویم‏ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آندم که سکینه مشک آورد <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">با دیده‏ی پر ز اشک آورد <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تا دیده‏ی من به دیده‏اش دوخت <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">از آتش آه هستی‏ام سوخت‏ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">افسوس که من گناه کردم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بر آب روان نگاه کردم‏ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هر چند که آب را نخوردم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کف در خنکای آب بردم‏ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این دست ز تن بریده بادا <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">از حدقه برون دو دیده بادا <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کفاره‏ی لمس آب، این است <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خوش باد که عاشقی چنین است‏</font><font face="B Lotus" style="font-size: 13pt;"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2012-12-20T02:20:14+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی نکو تر بتاب امشب ای روی ماه http://chame.mihanblog.com/post/183 <div align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نکو تر بتاب امشب ای روی ماه</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">که روشن کنی روی این بزمگاه</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">بسا شمع رخشنده‌ی تابناک</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">ز باد حوادث فرو برده پاک</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">رقیبان به یکدیگر آمیخته</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">صراحی شکسته قدح ریخته</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">به یکسوی ساقی برفته ز دست</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">ز سوی دگر مطرب افتاده مست</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">بتاب امشب ای مه که افلاکیان</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">ببینند جان بازی خاکیان</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">مگر نوح بیند کزین موج خون</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">چسان کشتی آورد باید برون</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">ببیند خلیل خداوندگار</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">ز قربانی خود شود شرمسار</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">کلیم ار ببیند شود دردناک</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">عصا بشکند بر سر آب و خاک</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">مسیحا اگر بیند این رستخیز</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">صلیب و صلب را کند ریز ریز</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">محمد سر از غرفه آرد برون</font></p> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">به بیند جگر گوشه را غرق خون</font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> text/html 2012-12-05T08:40:20+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی ای حرمت قبله حاجات ما http://chame.mihanblog.com/post/182 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">اى حرمت قبله حاجات ما</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">یاد تو تسبیح و مناجات ما</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تاج شهیدان همه عالمى</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دست على، ماه بنى هاشمى</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">ماه کجا روى دل آراى تو</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">سرو کجا قامت رعناى تو</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">ماه و درخشنده تر از آفتاب</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مشرق تو جان و تن بوتراب</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">همقدم قافله سالار عشق</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">ساقى عشاق و علمدار عشق</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">سرور و سالار سپاه حسین</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">داده سر و دست به راه حسین</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">عم امام و اخ و ابن امام</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">حضرت عباس علیه السلام</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">اى علم کفر نگون ساخته</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">پرچم اسلام بر افراخته</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مکتب تو مکتب عشق و وفاست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">درس الفباى تو صدق و صفاست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مکتب جانبازى و سر بازى است</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">بى سرى آنگاه سر افرازى است</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">شمع شده آب شده سوخته</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">روح ادب را ادب آموخته</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">آب فرات از ادب توست مات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">موج زند اشک به چشم فرات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">یاد حسین و لب عطشان او</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">و آن لب خشکیده طفلان او</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تشنه برون آمدى از موج آب</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">اى جگر آب برایت کباب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">ساقى کوثر، پدرت مرتضى است</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">کار تو سقایى کرب و بلاست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مشک پر از آب حیاتت به دوش</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">طفل حقیقت ز کفت آبنوش</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">درگه والاى تو در نشأتین</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">هست در رحمت و باب حسین</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">هر که به دردى ، به غمى شد دچار</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">گوید اگر یکصد و سى و سه بار</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">اى علم افراخته در عالمین</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">اکشف یا کاشف کرب الحسین</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">از کرم و لطف جوابش دهى</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تشنه اگر آمده آبش دهى</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">چون نهم ماه محرم رسید</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">کار بدانجا که نباید کشید</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">از عقب خیمه صدر جهان</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">شاه فلک جاه ملک پاسبان</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">شمر به آواز ترا زد صدا</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">گفت کجایید بنو اختنا</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تا برهانند ز هنگامه ات</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">داد نشان خط امان نامه ات</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">رنگ پرید از رخ زیباى تو</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">لرزه بیفتاد بر اعضاى تو</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">من به امان باشم و، جان جهان</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">از دم شمشیر و سنان بى امان ؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دست تو نگرفت امان نامه را</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تا که شد از پیکر پاکت جدا</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مزد تو شد دست شه لافتى</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">خط تو شد خط امان خدا</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">چهار امامى که ترا دیده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دست علم گیر تو بوسیده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">طفل بدى ، مادر والا گهر</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">بردت تا ساحت قدس پدر</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">چشم خداوند چو دست تو دید</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">بوسه زد و اشک ز چشمش چکید</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">با لب آغشته به زهر جفا</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">بوسه به دست تو زده مجتبى</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دید چو در کرب و بلا شاه دین</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">دست تو افتاده به روى زمین</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">خم شد و بگذاشت سر دیده اش</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">بوسه بزد با لب خشکیده اش</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">حضرت سجاد هم آن دست پاک</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">بوسه زد و کرد نهان زیر خاک</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مطلع شعبان همایون اثر</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">بر ادب توست دلیلى دگر</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">سوم این ماه ، چو نور امید</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">شعشعه صبح حسینى دمید</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">چارم این مه که پر از عطر و بوست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">نوبت میلاد علمدار اوست</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">شد به هم آمیخته از مشرقین</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">نور ابوالفضل و شعاع حسین</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">اى به فداى سر و جان و تنت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">و ین ادب آمدن و رفتنت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">وقت ولادت قدمى پشت سر</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">وقت شهادت قدمى پیشتر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مدح تو این بس که شه ملک جان</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">شاه شهیدان و امام زمان</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">گفت به تو گوهر والا نژاد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">جان برادر به فداى تو باد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">شه چو به قربان برادر رود</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">کیست (ریاضى ) که فدایت شود؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></font></p> text/html 2012-11-27T16:44:28+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی که کمان شد زغمش، قامتِ چون شمشادم http://chame.mihanblog.com/post/181 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">استاد علامه طباطبایی حوالی سالهای 1327 - 1328 شمسی، مخمّسی را سروده که در آن به استقبال استاد بزرگ شعر و عرفان، «حافظ شیرازی» رفته، و ولاء خود را در آن نسبت به «ابو الشهداء» مجسم ساخته است. وی این مخمّس را طی نامه‌ای به برادر عارف خود، مرحوم آیت الله حاج سید حسن الهی، ارسال داشته تا در مجلس عزایی که عصرهای شنبه در منزل بیت الشرف مرحوم حاج سید احمد قاضی طباطبایی برادر مکرم آیت الله آقای حاج سید علی قاضی طباطبایی قدّس سرّهما منعقد می‌گردید، قرائت شود.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">*****</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">گفت آن شاه شهیدان، که بلا شد سویم<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دستِ همت ز سراب دو جهان می‌شویم<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">با همین قافله‌ام، راه فنا می‌پویم<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شورِ یعقوب کَنان یوسف خود می‌جویم<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">که کمان شد ز غمش، قامت چون شمشادم</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">***<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">گفت هرچند عطش، کَنده بن و بنیادم<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">هدف تیرم و چون فاخته پر بگشادم<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">زیر شمشیرم و در دام بلا افتادم<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«فاش می‌گویم و از گفته‌ی خود دلشادم<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بنده‌ی عشقم و از هر دو جهان آزادم»</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">***<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">من به میدان بلا، روز ازل بودم طاق<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">منِ دل رفته کجا، و کجا دشت عراق<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کشته‌ی یارم و، با هستی او بسته وثاق<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«طایر گلشن قدسم،چه دهم شرح فراق<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">که در این دامگه حادثه، چون افتادم»</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">***<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تا در این بزم بتابید مه طلعت یار<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پرده بدریده، و سرگرم به دیدار نگار<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">من کنم خونِ دل و، یار کند تیر نثار<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">چه کنم حرف دگر، یاد نداد استادم»</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">***<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تشنه‌ی وصل وی‌ام، آتش دل کارم ساخت<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">از چه از کوی تو ام دست قضا دور انداخت<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شربت مرگ همی خواهم و جانم بگداخت<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«کوکب بخت مرا، هیچ منجم نشناخت<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم؟»</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">***<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">لوحه سینه من، گر شکند سُمّ ستور<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">باک نبود، که مرا نیست به جز شوق حضور<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ور سرم سیر کند، شهر به شهر از ره دور<span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سایه‌ی </font></font></font></font></font></font></font>طُوبِی و غلمان و قصور و قدِر حور<sup>[1]</sup><span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">به هوای سر کوی تو، برفت از یادم»<sup>[2]</sup></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">***<br></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2">1. این مصرع در منبع به همین <font size="2">صورت ضبط شده است<font size="2">؛ اما در دیوان حافظ طبع پژمان به ای<font size="2">ن صورت آمده است:</font></font></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سایه‌ی طوبی و دلجویی حور و لب ح<font size="2">وض</font><br></font></font></font></font></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">2. منبع: فصلنامه کلام اسلامی، بهار 1376 - شماره 21.</font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2011-12-25T14:42:49+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی چو تیر خورد به مشک آبروی دریا ریخت http://chame.mihanblog.com/post/161 <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">گیر مرثیه گو! شاعرا! قلم بر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">به یاد دست قلم بر به سوی دفتر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">بزن درون دوات این قلم به نیت غسل</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">مگو بدون طهارت از آن مطهر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">ببین ظهور "ید الله فوق ایدیهم</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; ">"</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">که حیدر است به حق دست و این به حیدر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">بریده دست امان نامه آوران بادا</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">که پای دادن جان داده با برادر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">چه غم که زخم ببارد ، احد شود تکرار</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">که بر نداشت دمی حیدر از پیمبر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">دمی ز یاد گل یاس تشنه غافل نیست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">که روی آب کند قاب عکس اصغر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">یقین شرار جگرهای تشنه با او بود</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">که دید آب چو آتش شده ست و مجمر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">عبث نبود لب خشک تر نکرد از آب</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">نخورد آب که یابد به حوض کوثر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">نوشت: عشق ، فتوت ، ادب ، عطش ، ایثار</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">قلم به کف علمش بود و گشت دفتر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">ببین به غیرت و همت ، وفا ، علمداری</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">که دست شد قلم از تن ولی علم در دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">چو تیر خورد به مشک آبروی دریا ریخت</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">که یک حرم پی یک مشک بود یک سر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">مطیع امر ولی هر که می شود ز ادب</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">به روی چشم گذارد به امر رهبر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">به جای دست نهادن به چشم خود عباس</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">گذاشت تیر که او را نبود دیگر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; ">"</span></strong><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">چگونه سر ز خجالت بر آورم بر دوست</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; ">"</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">نه مشک آبی دارد نه آب آور دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">علی به مهد زدش بوسه و حسین به خاک</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">چه نقشی اول دست و چه بردی آخر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">اگر چه بار گناهان به دوش سنگین است</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">شفیعه آورد از او به روی محشر دست</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">بیار مشکل خود را مبین به بی دستیش</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><strong><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal; " lang="FA">که دست او شده مشکل گشا تر از هر دست</span></strong></p> text/html 2011-12-22T14:37:41+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی فیض زیارت http://chame.mihanblog.com/post/160 <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">از آن ساعت كه خود را ناگزیر از تو جدا كردم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">تو بر نی بودی و دیدی چه‌ها دیدم، چه‌ها كردم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">گمان بر ماندن و قبر تو را دیدن نمی‌بردم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">ولی فیض زیارت را تمنّا از خدا كردم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">به یادم مانده آن روزی كه می‌جستم ترا اما</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">تنت پیدا به زیر سنگ و تیر و نیزه‌ها كردم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">تو را ای آشنای دل اگر نشناختم آن روز</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">مرا اكنون تو نشناسی، وفا بین تا كجا كردم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">تن چاك تو را چون جان گرفتم در برم اما</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">برای حفظ اطفالت، تو را آخر رها كردم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بسان شمع، آبم كرد بانگ آب‌آب تو</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">اگرچه تشنه بودم چشمه‌های چشم وا كردم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">میان خیمه‌های سوخته همچون دلم آن شب</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">نماز خود نشسته خواندم و بر تو دعا كردم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">شكسته جای مهرت را ز بی‌مهری به نی دیدم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">شكستم فرق خویش و اقتدا بر مقتدا كردم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">ولی هرگز ندادم عجز را ره در حریم دل</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">سخنرانی میان دشمنان چون مرتضی كردم</span></p> text/html 2011-12-21T14:32:56+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی بلبلی امشب به ویران نغمه‌خوانی می‌كند http://chame.mihanblog.com/post/159 <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بلبلی امشب به ویران نغمه‌خوانی می‌كند</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">تلخ‌كامی دیده و شیرین‌زبانی می‌كند</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">دعوت از مهمان بجا آورده در بزم یزید</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">وز وفای عهد مهمان قدردانی می‌كند</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">اشك و مژگان آب و جارو كرده آن ویرانه را</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بین چه با احساس طفلی میزبانی می‌كند</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">دیده‌ی اخترشمارش بر پدر روشن شده ست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">مه به روی دامن و اخترفشانی می‌كند</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">گرچه طفل است و زمانِ جست و خیز او ولی</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">شكوه چون پیران ز درد و ناتوانی می‌كند</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">گفت: بهر دیدن تو زنده ماندم تاكنون</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">مرگ دیر است از چه با من سرگرانی می‌كند؟</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بهر ره رفتن زطفلانِ دگر گیرم كمك</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">كودكت جان بر لب است و سخت جانی می‌كند</span></p> text/html 2011-12-18T14:27:56+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی عاقبت عاشقی http://chame.mihanblog.com/post/158 <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">گر بر سر دارم، خبر از یار بیارید</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بر كشته‌ من، جان دگر بار بیارید</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">آرید اگر مژده از آن نرگس بیمار</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بهر دل بیمار، پرستار بیارید</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">با آنكه گل باغ وفا، بوی نكردید</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بر من خبر از آن گل بی‌خار بیارید</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">زان فوج سپاهی كه مرا بود به همراه</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">یك یار به غیر از "در و دیوار " بیارید</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بیهوده مرا سنگ زنید از در و از بام</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">من عاشق جان باخته‌ام، "دار " بیارید</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">خواهید اگر عاقبت عشق ببینید</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">فردا چو شود، روی به بازار بیارید</span></p> text/html 2011-12-15T14:20:46+01:00 chame.mihanblog.com ابوالحسن بیاتی آفرین قاسم من http://chame.mihanblog.com/post/157 <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">ای گل لاله ی من، سیزده ساله ی من</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">می روی و بروَد، بر فلک ناله ی من</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">آسمان اَبری و اشک، دل من باران ست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">در کف مادر تو آینه و قرآن ست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">آفرین قاسم من (2)</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">هم تو امید مَنی، هم یتیم حَسنی</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">از چه با رفتن خود، دل من می شِکنی</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">مرو ای گل که خزان موسم گل ریزان ست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">در کف مادر تو آینه و قرآن ست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">آفرین قاسم من (2)</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">هم زیادست عدو، هم غریبست عمو</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">گل من لب بگشا، به خسان رو تو بگو</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">پسر فاطمه آخر به شما مهمان ست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">در کف مادر تو آینه و قرآن ست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">آفرین قاسم من(2)</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">قاسم از خیمه، می رود میدان</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">نَجمه آورده، آینه قرآن</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">رَوَد آنکه مَهِ سَحرم بود</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">گل باغ حسن پسرم بود</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">خدا خدا خدا، خدا یتیم ام رفت(2)</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">مادرش کرده شانه مویش را</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بوسه باران کرد، عمّه رویش را</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">گل لاله ی باغ حسن رفت</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">ز پیِ اش به خدا دل من رفت</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">خدا خدا خدا، خدا یتیم ام رفت(2)</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">مزد پیروزی بر عدو خواهد</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">جرعه ی آبی از عمو خواهد</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">گل من ز تو با خبرم من</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">به خدا ز تو تشنه ترم من</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">خدا خدا خدا، خدا یتیم ام رفت(2)</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">در کجایی تو، ای گل پَرپَر</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بَدرقه کردی، شاید از اکبر</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">به جنان بُرو ای چَمَن آرا</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بنشین به بَرِ گُل لیلا</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">خدا خدا خدا، خدا یتیم ام رفت (2)</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span dir="LTR">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">بهر تو برپاست، مجلس شادی</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">نیزه ها ریزد نقل دامادی</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">جگرم ز غمت شده پاره</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">تو فتاده و جمله سواره</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">خدا خدا خدا، خدا یتیم ام رفت (2)</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">لاله گون بینم سنبل قاسم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">در کف قاتل کاکل قاسم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">مَه من ز چه روی زمینی</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">به بر عمو از چه نشینی</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; " align="left"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">خدا خدا خدا، خدا یتیم ام رفت(2)</span></p>